KSPD logo

Poradenství a hodnocení bezpečnosti dle směrnic EU

Díky dlouholetým zkušenostem našich zaměstnanců se zajišťováním provozu na dráhách i při provozování drážní dopravy vám nabízíme využití našich znalostí formou specializovaného odborného poradenství v oblastech regulovaných zákonem o dráhách č. 266/1994 Sb.:

 • při vyřizování úředních povolení a licencí;
 • při vyřizování osvědčení dopravce části A i B;
 • ve věci kvalifikací zaměstnanců;
 • v souvislosti s vydáváním licencí strojvedoucích;
 • při provádění zápisů do národního registru drážních vozidel;
 • při certifikaci CSM (subjekt pro údržbu nákladních vozů);
 • při zprovozňování nových určených technických zařízení nebo staveb dráhy;
 • při šetření příčin vzniku mimořádných událostí vč. nezávislého odborného šetření příčin vzniku mimořádných událostí (od ohledání místa vzniku až po vypracování návrhu zprávy o příčinách vzniku).

Ve všech těchto případech Vám kromě vlastního poradenství můžeme nabídnout i přímé zastupování před Drážním úřadem, Drážní inspekcí nebo Ministerstvem dopravy, tj. před úřady státní správy včetně přípravy potřebných podkladů.

Na základě uděleného uznání Drážního úřadu pro Vás můžeme provést nezávislé hodnocení bezpečnostních rizik pro subsystém TSI infrastruktura. Hodnocení je prováděno v souladu s postupy pro hodnocení bezpečnosti stanovenými pro provozovatele dráhy směrnicí EU č. 49/2004 a směrnicí EU č. 352/2009.

Školení
 

Firma KSPD, s.r.o. se věnuje školení pracovníků odvětví železniční dopravy. Školení provádí zkušení lektoři s dlouholetou praxí v oboru. V současné době vám nabízíme školení v těchto oblastech:

 • školení zaměstnanců VŠ00 a VŠ01 pro vstup do kolejiště dle předpisu SŽDC Zam1;
 • pravidelné školení odborné způsobilosti zaměstnanců pracujících na dopravní cestě ve správě SŽDC dle předpisu SŽDC Zam1 v rozsahu udělených pověření;
 • školení elektrotechnické způsobilosti osob poučených dle vyhlášek 50/1978 Sb. (VTZ) a dle vyhlášky 100/1995 Sb. (UTZ);;
 • školení vedoucích posunu a dalších zaměstnanců, pracujících na provozované dopravní cestě;
 • školení všeobecné odborné způsobilosti za účelem získání licence strojvedoucího dle § 46e zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění;
 • školení zvláštní odborné způsobilosti za účelem získání osvědčení strojvedoucího dle § 46j zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění pro hnací drážní vozidla motorová, elektrická, parní a speciální a pro infrastrukturu;
 • přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti strojvedoucích dle ustanovení vyhlášky 16/2012 Sb.;
 • pravidelné proškolování strojvedoucích v oblasti techniky i infrastruktury;
 • školení zaměstnanců pracujících na železničních vlečkách;
 • obecné školení drážní legislativy (zákon o drahách 266/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky, směrnice EU, směrnice TSI, problematika hodnocení rizik v oboru drážní dopravy dle EU směrnic)

V této souvislosti vám kromě školení jsme schopni nabídnout i zajištění zdravotní způsobilosti smluvním lékařem dle vyhlášky 101/1995 Sb. pro práci na železnici ve všech kategoriích včetně provedení psychologického vyšetření uchazečů o licenci strojvedoucího.

BOZP - Bezpečnost práce na pracovišti
 

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění.

Zajistíme pro vás

 • vyhledávání, analýzu a hodnocení rizik
 • osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP
 • pracovní úrazy – PÚ (šetření, sepsání, odškodnění)
 • kontrolní činnost na pracovištích, místní provozně bezpečnostní řády
 • školení o bezpečnosti práce, roční prověrky bezpečnosti práce
 • poskytování ochranných nápojů
 • provádění činností spojených s prevencí rizik odborně způsobilými osobami
 • účast při dozorech státními kontrolními orgány
 • a další

Dopravní stavitelství
 

Firma KSPD, s.r.o. je schopna zajistit realizaci vašich potřeb v oblasti železničního dopravního stavitelství od projektu až ke konečné kolaudaci a to včetně podpůrných služeb. Konkrétně vám nabízíme:

 • projektovou činnost v dopravě;
 • funkci koordinátora BOZP na stavbách dle příslušných právních předpisů;
 • výkon stavebního dozoru prostřednictvím autorizovaného inženýra v oblasti dopravních staveb;
 • realizaci staveb prostřednictvím vlastních i najatých odborně způsobilých zaměstnanců;
 • odstraňování staveb dráhy vč. legislativního projednání.

Dále vám můžeme nabídnout doplnění vašeho kádru výkonných pracovníků našimi odborně způsobilými pracovníky ve formě personální agentury podle konkrétních potřeb. Naši pracovníci jsou odborně i zdravotně způsobilí k práci na provozované železniční dopravní cestě při provádění oprav, rekonstrukcí nebo modernizací a mají s uvedenou prací zkušenosti.

Kontakty
 

KSPD, s.r.o.:
office@kspd.cz
Horní Žďár 79
377 01 Jindřichův Hradec

Školení a zážitková turistika:
Petra Hrušková
tel. +420 737 204 543
hruskova@kspd.cz

Stavební práce, personální agentura, hodnocení rizik, měření vleček:
Ing. František Lanc
tel. +420 604 106 754
lanc@kspd.cz

Odborné poradenství, školení strojvedoucích:
Bc. Jan Hruška
tel. +420 737 204 567
hruska@kspd.cz